Referat menighedsrådsmøde Rørup sogn, Mandag d. 31. oktober 2022

Tilstede: Lotte Næsted, Thorben Jørgensen, Lis-Elna Hvidt, Elo Skovhus Christensen, Annelise Hauge Madsen, John Vestergaard, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Afbud: ingen
 2. Referent: Rikke Knudsen
 3. Godkendelse af dagsorden 31. oktober 2022: Godkendt
 4. Konstituering: Se særskilt referat konstituering 31. oktober 2022
 5. Meddelelser:
  1. Formand/næstformand: valgliste til bispevalget ændret og indsendt, ændring DAB, Husk at læse mails som er sendt på DAB. Orgelvarmelampe – se brochure: Elisabeth undersøger pris på en orgellampe, - tilbud drøftes i det nye år. Julegaver: Annelise. Afrunding af sag ang. gravsted: Sagen er afsluttet. El-klaver flyttes fra pulpitur til sideskibet. Når der spilles på flygelet står kirkesangeren synligt foran. Annelise stemmer imod brug af flygel juleaften.
  2. Kasserer/regnskabsfører: Gennemgang og godkendelse kvartalsrapport 30.09.22 – godkendt. Endelig godkendelse budget 2023 – Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Budget 2023, Endeligt budget afleveret d. 23-10-2022 08:39. Stormskadeforsikring: Annelise ansvarlig for indsendelse til forsikringsselskabet. Indsendelse af revisionsprotokollat til kirkeistandsættelsesfonden: Annelise og Niels har sørget herfor.
  3. Præster: Minikonfirmander afsluttet – fint forløb. Kræftgruppe opstartet. Lærkeskolens konfirmander opstartet: 2 konfirmander, undervisning i mødelokalet i graverhuset.
  4. Kirkeværge: Status kirkegården: grandækning i gang.  Gravermøde Glamsbjerg 27. oktober og nye Gias-takster: Elo deltog. Besøg varmekonsulent 21. oktober: Varmen i kirken/reparation af fyr og termostat. Ingen styring fra fyrrummet til kirken. Kamp kirkevarme og Aalbossmeden i gang med undersøgelse. Der skal indhentes flere tilbud. Cirkulationspumpen til kirken er lukket frem til 48 timer inden gudstjeneste eller kirkelig handling. Graver skal sørge for at tænde for cirkulationspumpen inden.  
  5. Kontaktperson: Status APV-MUS
  6. Udvalg: Nytår: Annelise sørger for kransekage og Rikke indkøber champagne.
 6. Lukket punkt:
 7. Hjertestarter: Der skal indkøbes et skab til hjertestarteren. Lis undersøger pris på skab og sender ud til menighedsrådet. Placeres ved siden af lysskabet. Ved ophæng entreres med elektriker.
 8. Eventuelt:
 9. Godkendelse referat:

 

 

Referat konstituering Rørup sogns menighedsråd

Mandag d. 31. oktober 2022


Tilstede: Lotte Næsted, Thorben Jørgensen, Elo Skovhus Christensen, Lis-Elna Hvidt, Annelise Hauge Madsen, John Vestergaard, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

  1. afbud: ingen
  2. referent: Rikke Knudsen
  3. godkendelse dagsorden konstituering: Godkendt
  4. Valg formand: enstemmigt valgt Rikke Knudsen
  5. Valg næstformand: enstemmigt valg Lis Elna Hvidt
  6. Valg kirkeværge: Elo Skovhus Christensen
  7. Valg kasserer: Annelise Hauge Madsen
  8. Valg regnskabsfører: Niels Vestergaard
  9. Valg sekretær: Rikke Knudsen
  10. Valg kontaktperson: Lotte Næsted
  11. Valg bygningskyndig: Poul Edvard
  12. Valg underskriftsberettigede: Annelise Hauge Madsen og Rikke Knudsen
  13. Valg kirkegårdsudvalg: alle
  14. Valg aktivitetsudvalg: alle
  15. Valg præstegårdsudvalg: Lis-Elna Hvidt og Thorben Jørgensen
  16. Valg af valgbestyrelse: Lis-Elna Hvidt, Annelise Hauge Madsen og Thorben Jørgensen
  17. Valg af formand for valgbestyrelse: Annelise Hauge Madsen
  18. Valg kommunikationsudvalg: Lotte Næsted og Rikke Knudsen
  19. Fastsættelse af honorar: er indlagt i budget 2023

Referat menighedsrådsmøde Rørup onsdag d. 21. september 2022

Tilstede: Lotte Næsted, Annelise Hauge, Thorben Jørgensen, Lis-Elna Hvidt, Elo Skovhus Christensen, Rikke Knudsen, John Vestergaard

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Afbud: ingen

 2. Referent: Rikke Knudsen

 3. Godkendelse af dagsorden 21. september 2022: Godkendt

 4. Orlovsansøgning: Formand Nina Lykkegaard Nielsen ønsker orlov/sygemelding min. 3 måneder fra 1. september 2022. Godkendt

 5. indtrædelse af stedfortræder: Stedfortræder Thorben Jørgensen indtræder i menighedsrådet.

 6. Konstituering indtil årlig konstituering november 2022: Næstformand Rikke Knudsen konstitueres som formand indtil den årlige konstituering af menighedsrådet november 2022. Ny næstformand konstitueres: Lis-Elna Hvidt

 7. Lukket punkt:

 8. Meddelelser:
  1. Formand/næstformand: Bispevalg udskrevet – afstemning elektronisk januar 2023, bispevielse 2. april 2023, møde i Glamsbjerg sognehus med kandidat d. 6. oktober kl. 19.00, forslag til elektronisk kalendersystem via googledrev – Niels laver udkast, fællesrådsmøde med Aarup foreslås udskudt til foråret 2023.Personalemøde september afholdt. Varmekonsulent bestilt til uge 42 via provstiet. Besked herom senere – Elo deltager.
  2. Kasserer/regnskabsfører: kvartalsrapport juni 2022 godkendt,revisors regnskabspåtegning 2021 godkendt. Revisionsprotokollat 2021 gennemgået og godkendt, samt underskrevet.Revision kirketårnsprojekt – biregnskab 2021: ligger ved provstiets nye revisor BDO,budgetudkast 2023 gennemgået.
  3. Præster: Konfirmandundervisning 2022-2023 – desværre ingen konfirmander fra Aarupskolen tilmeldt i 2023, - der er 2 konfirmander tilmeldt fra Lærkeskolen – konfirmation d. 23. april kl. 11.00, Pinse for børn 2023 d. 25. maj kl. 9-11 kr. 3000 – aftalt med skolen, juleaften – ingen trompet men basbasun som tidligere år, Nytårsaftensdag: champagne - Rikke og kransekage- Annelise. Gudstjenester 2 gange månedligt siden juni 2022 – en foreløbig vurdering – fint med gudstjenester pr. måned.
  4. Kirkeværge: Status kirkegården, besparelse varme og el i vinterhalvåret, julelys spares i december. Alternative opvarmningsmuligheder gennem besøg af energikonsulent i 2023 foranlediget af Provstiet.
  5. Lukket punkt:
  6. Kontaktperson: afholdelse af MUS og APV 2022 – status.
  7. Aktivitetsudvalg: Gratis korkoncert d. 14. december kl. 19.00 – Lotte og Elisabeth er ansvarlige. Se derudover punkt 10 og punkt 11.

 9. Budget 2023 organist: 2. påskedag kr. 2000, juleaften kr. 2000.

 10. november aktivitet: God ide, men udskydes til 2023.

 11. Kommunikation: Hjemmeside, FB-gruppe, Kirkeside, RørupNyt (sidste nummer udkommer oktober 2022) – nedsættelse af udvalg – udsat til næste møde.

 12. Mødeplan det næste halve år: 1. november, 10,. januar 2023, 28. februar og 11. april.

 13. Eventuelt: intet at bemærke

 14. Godkendelse referat: godkendt af samtlige og underskrevet.

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag D. 09-06-2022 Kl. 19:00

 Mødelokalet i graverhuset Gelstedvej 34 , 5560 Aarup

1. Godkendelse af dagsorden;
Godkendt.

2. Referent og afbud;
Nina Nielsen.
Afbud; Lotte Næsted, Rikke Knudsen

3. Meddelelser:
● Formand/næstformand; Der er indkøbt affugter til kapellet, som er i brug når der er bemanding på kirken, Der er kirkesyn Tirsdag d. 14/6 kl 12.00, evt interesserede melder tilbage til Nina, Afleveringsforretning af kalkning Torsdag d. 16/6 kl ca 11.00 Elo tager den.
● Kasserer/regnskabsfører; Der er en forventelig merudgift på varme.
● Præster;
● Kirkeværge; Der er kommet styr på strøm og lamper,
● Kontaktperson;
● Aktivitetsudvalg;
● Medarbejderne;

4. Nyt projekt.
Gulvet i koret synker; Der skal rettes henvendelse til provstiet ang midler til projektering. Elo og AnneLise starter op.

5. Stigende energipriser;
hvad gør vi; Da vi forventer en stor merudgift Starter vi med at sætte temp. i kirken til 18 grader. Derudover er der en undersøgelse i gang om hvad jordvarme vil koste.

6. Flygel;
Elo instruerer Ann-Line i påfyldning af vand.

7. Udlevering og registrering af nøgler og brikker;
Sker ved Kuno på kirkekontoret. Man retter selv henvendelse til Kuno, men forventligt er alle i rådet har et sæt til kirken.

8. Dåbskande;
Drøftelse af udseende på ny dåbskande. Klassisk udseende messing kande med hank og hældetud.

9. Lukket punkt.

10. Næste møde;
Tirsdag d. 28-06-2022 kl 19.00

11. EVT.

Referat menighedsrådsmøde tirsdag d. 12-04-2022

Tilstede: Elo Skovhus Christensen, Annelise Hauge Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Lotte Næsted, Lis-Elna Hvidt, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - ingen afbud.
 2. Meddelelser:

● Formand/næstformand: gave til tårnindvielse – doneret til dåbskanden. Fint arrangement til tårnindvielsen. Provsten holdt en fin prædiken, lægges i skabet i våbenhuset. Godkendt aftale for bekæmpelse af muldvarpe på kirkegården fire gange årligt. Fællesmøde med Aarup: møde i juni måned tirsdag eller onsdag.

● Kasserer/regnskabsfører: Kvartalsrapport 01.01.2022-31.03.2022 – der er overskud. Godkendt og underskrevet. Budget 2023 – skal være provstiet i hænde 1. juni 2022.

● Præster: Minikonfirmander begynder 21. april – 5 uger. Pinse for børn i uge 22 en formiddag, - der bestilles bus og kagemand/kone.
● Kirkeværge: Elo kontakter alarmselskab med henblik af flytning af alarmboks, samt ringer til elektriker. Der ansøges fonde til 5 bænke på kirkegården.

● Kontaktperson: Intet at bemærke
● Aktivitetsudvalg: Bededag – ønske om tilskud kr. 200 til kørsel i stedet for blomster godkendt. Heidi pynter efter aftale med Ann-Line kirken, samt er til stede under koncerten.
● Medarbejderne: deltagelse i personalemøde drøftet. Afholdes månedligt i Aarup, dog forslag om 1 gang hvert kvartal i Rørup.

3.    Konfirmation: Generalprøve onsdag før konfirmation, samt hovedrengøring.

4.    Tilbud på udbedringer af punkter fra kirkesyn: Gennemgang af tilbud - godkendt.

5.    Nøgler: opdatering af låsesystem – Annelise kontakter Kuno for ”nøglesedler”.

6.    Kapel: Nøgle til kapel holdes uden for nyt nøglesystem – Kirkeværge sørger for videre udførelse.Affugter med slange indkøbes.

7.    Næste møde: 31. maj kl. 19.00.

8.    EVT: 11.september efterårskur.

Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den 22/3-2022 Kl. 19:00

Mødelokalet i graverhuset

 Gelstedvej 34, 5560 Aarup

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referent og afbud. Referent: Lotte Næsted. Afbud: Rikke Steen Knudsen og Nina Lykkegaard Nielsen. Suppleant Thorben Jørgensen deltager.
 3. Meddelelser
 • Formand/næstformand: Forespørgsel fra Aarup Menighedsråd om at afholde et fællesmøde for begge råd efter konfirmationerne drøftet, og vi har besluttet at takke ja. 
 • Kassérer/regnskabsfører: Intet at bemærke
 • Præster: Intet at bemærke
 • Kirkeværge: Træerne er blevet klippet. Elo undersøger priser på bænke til kirkegården. Elo undersøger priser på udskiftning af 6 cylindere til dørene. Kirkebænke renoveret
 • Kontaktperson: Intet at bemærke
 • Aktivitetsudvalg:
 • Medarbejderne: Intet at bemærke 
 1. Indvielse af kirketårn: Finplanlægning af indvielsesdagen
 2. Revurdering af gavebudget: Gavebudget gennemgået og revurderet
 1. Tilbud på udbedringer af punkter fra kirkesyn: Punktet udsættes til næste møde
 1. Næste møde: Tirsdag den 12. april 2022
 2. Evt.:

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag D 17-02-2022. Kl. 19:00

 Mødelokalet i graverhuset Gelstedvej 34 , 5560 Aarup

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Referent og afbud.
Referent; Nina Lykkegaard Nielsen
Afbud; Rikke Steen Knudsen, Lis Elna Hvidt Suppleant; Thorben Jørgensen
Gæster; Niels Vestergaard, AnnLine Krag Kjer

3. Meddelelser:
● Formand/næstformand: Formandsmøde Torsdag D 24-02-2022
● Kassèr/regnskabsfører: Lygtepælene på p-pladsen er repareret og belægningen er fyldt op.
● Præster.
● Kirkeværge; Der bliver sat skilte på alle gravsteder hvor gravstedsejer passer selv. Der er gravsteder der skal nedlægges. Eksempler på GIAS takster indsendes til provstiet.
● Kontaktperson;
● Medarbejderne; Ferie uge 31,32,33 og 41.
● Aktivitetsudvalg; Store Bededags koncert Lotte tovholder. Tårn Indvielse Søndag d. 3 April kl 11.30. Pølsevogn og gospelkor er bestilt.
● Byggeudvalg.

4. Gennemgang af årsregnskab 2021.
Regnskabet ser pænt ud. Rørup menighedsråd har gennemgået og godkendt årsregnskab for 2021 med følgende stempel: ”Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Regnskab 2021, Afleveret d. 17-02-2022 19:40”

5. Kirketårn.
Der er foretaget afleveringsforretning.

6. Lindetræer.
Overslag fra Jørgen Kristensen godkendt. Træerne løftes og tyndes.

7. Hjertestarterskab;
Nina undersøger, og informere rådet.

8. Grandækning på reb;

9. Fjernelse af forhække;
ikke godkendt

10. Vending af gravsten;
Der er nogle af gravstenene der står forkert ift. baghækkene.

11.Næste møde:
Tirsdag d. 22-03-2022 kl 19:00

12. Evt: