Referat for menighedsrådsmøde Torsdag D. 07-11-2019 Kl. 19:0

 Mødelokalet i graverhuset, Gelstedvej 34 , 5560 Aarup

 1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden Godkendt.

 1. Referent og afbud:

Referent; Nina Nielsen. Afbud; Rikke Knudsen

 1. Meddelelser:
 • Formand/næstformand:

Tårn Projekt sendt til stiftet.

 • Kassèr/regnskabsfører:

Budget 2020 er godkendt med stempel:

"Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Budget 2020, Endelig budget afleveret d. 04-11-2019 19:43" Præster.

Skolejul for Lærkeskolen fredag d. 20/12 kl 10:00. Ønske om syng sammen tirsdag d 17/12 kl 19:00.

Præsterne skal til Rom 1 1/1 1-14/1 1 2019.

Kirkeblad udkommer 19/11-2019.

 • Kirkeværge.

Grandækning er godt i gang.

 Kontaktperson.

Intet at bemærke.

 • Medarbejderne.

Ingen bemærkninger.

 Aktivitetsudvalg.

Bespisning til 1. Søndag i Advent bestilt.

Syng sammen arrangement d. 17/12 kl 19:00. Med glögg/kaffe og æbleskiver.

 1. Kirketårn.

Der arbejdes videre i kulisserne.

Der ventes endelig godkendelse fra Stiftet, af Kontrakt og Udbudsmateriale.

 1. Konstituering.

Se vedlagte referat.

 1. Visitat.

Afholdt. Vi er kede af Provsten ikke var indbudt.

 1. Næste møde:

Tirsdag d.10-12-2019 Kl: 19:00.

 1. EVT:

Nørkleklubben har lavet ny alterdug til Aarup Kirke, den bliver lagt på til gudstjenesten i Aarup Kirke 1. Søndag i Advent kl 10,15.

Menighedsrådsvalg i 2020.

Kurser udkommet for resterende indeværende år.

Ønske om punkt ang. hvad folk gerne vil.

Snak om kirkebil.

Referat Rørup sogns menighedsrådsmøde, tirsdag 22-10-2019

Tilstede.' Elo Skovhus Christensen, Annelise Hauge Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - Lotte Næsted afbud.
 3. Meddelelser:
 • • Formand/næstformand: Skærm og hdmi-stik til graverhusets lokale — tilbud afgivet. Menighedsrådet afstår tilbuddet fra Sicom og udsætter beslutningen og arbejder på en billigere løsning. Der er udfærdiget en skrivelse ang. ny betalingsordning, som sendes ud sammen med næste regning til gravstedsholdere. Rørup menighedsråd, RØST og sogneforeningen arbejder videre med etablering af hjertestarter.
 • • Kassèrer/regnskabsfører: Nye honorarsatser udmeldt fra provstiet. Revisionsprotokollat 2018 og kasseeftersyn 2019 — godkendt af revisor og godkendt af menighedsrådet. Der er givet en blank påtegning af revisor. Endelig ligning 2020: kr. 1.030.000 drift —kr. 850.000 i anlæg til færdiggørelse af kirketårnet. Regnskabsfører udarbejder endeligt budget til november-mødet. Kvartalsrapport 01.01.19-30.09.19: godkendt af menighedsrådet.
 • • Præster: Konfirmander Aarupskolen: 9 stk. Konfirmander Lærkeskolen 8-9 stk.
 • • Kirkeværge: Intet at bemærke.
 • • Kontaktperson: Intet at bemærke.
 • • Medarbejderne: Intet at bemærke.
 • • Aktivitetsudvalg: 1. søndag i advent 1. december, juleaften 24 december, nytårsaftensdag 31. december, samt lysgudstjeneste d. 16. februar kl. 16.00. Palmesøndag børnegudstjeneste 11.30.
 1. December måned, - Hvem gør hvad?: 1. december kl. 16.00 — ostebord og vin, Annelise er tovholder. Juleaften kl. 14.15: chokolade. Nytårsaften: Champagne og kransekage, Annelise er tovholder.
 2. Visitats: Søndag d. 27. oktober kl. 10.15.
 3. Kirketårn: PU har godkendt projekt kirketårn, der afventes godkendelse fra Stiftet. 7. Næste møde: 7. november kl. 19.00

8. EVT: Intet at bemærke

Referat menighedsrådsmøde onsdag d. 04-09-2019

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Lotte Næsted, Annelise Hauge Madsen, Elo Christensen, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen — ingen afbud
 3. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Forslag om Anlægspulje i PU til afstemning, Rørup menighedsråd stemte Ja til forslaget.
 • Kassèrer/regnskabsfører: Annelise Hauge Madsen og Nina Lykkegaard Nielsen har været til budgetsamråd d. 27. august — orientering herom. Kvartalsrapport 30.06.2019: Godkendt og underskrevet. Revision 2018 er gennemført. Kasseeftersyn 2019 godkendt uden bemærkninger.
 • Præster: Konfirmander 9 stk. Aarupskolen og ca. 6 stk. Lærkeskolen. Begynder undervisning i uge 37. Ønske om Whiteboard og projektor til undervisning — John undersøger pris og sender til Nina.
 •  Kirkeværge: Lapedariet er blevet ryddet. Menighedsrådet tager stilling til placering af gamle gravsten.
 •  Kontaktperson: Intet at bemærke.
 •  Medarbejderne: Der bevilges kr. 14.500 i årsværk til organisten år 2020 til dækning af musikledsagelse som min. skal indeholde til 2. påskedag, konfirmation x 2, juleaften, Alle helgen, korledsagelse 1. s. i advent og bededagskoncert.
 • Aktivitetsudvalg: Sognetur 53 tilmeldte. Høstgudstjeneste d. 22. september kl. 12.00. Høstfrokost efterfølgende i kirken. Julekoncert under planlægning.
 1. Kirketårn: Kirkeistandsættelsesordningen har givet tilsagn om støtte til tårnrenovering — der arbejdes videre med projektet.
 2. Kummer på pladsen/tagrender: Menighedsrådet ønsker at bruge de tildelte extra anlægsmidler 2019 til tagrender på kapellet.
 3. Kirkelige handlinger: En drøftelse fandt sted
 4. Næste møde: 8. oktober kl. 19.00
 5. EVT:

Referat Rørup menighedsrådsmøde Tirsdag D. 25-06-2019

Tilstede: Annelise Madsen, Elo Skovhus Christensen, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - afbud Lotte Næsted
 3. Meddelelser:
 • Formandlnæstformand: Tilbud fra Falck vedr. førstehjælpskursus.
 • Kassèrer/regnskabsfører: Rørup menighedsråd har godkendt budget 2020, der er forsynet med følgende stempel: Rørup Sogns menighedsråd, CVR-nr. 53919111, budget 2020, bidrag budget afleveret d. 16-06-2019 10:00.
 • Præster: 8 konfirmander år 2020 Aarupskolen og 5-6 konfirmander Lærkeskolen ifølge John. Morgentimer onsdag og torsdag med opstart i september. Pinse for børn stor succes og takkekort fra 2.D, gentages før Pinsen 2020.
 • Kirkeværge: Kirkesyn afholdt. Pårørende til to urnegravsteder søges via statstidende.
 • Kontaktperson: Intet at bemærke
 • Medarbejderne: Intet at bemærke
 • Aktivitetsudvalg: Sognetur d. 8. September — går til Faaborg med byrundvisning og klokketårnet. Høst d. 22. september kl. 12.00 med spisning efterfølgende. Voksenkoret medvirker.
 1. Kirketårn: Der arbejdes videre med projektet.
 2. Gennemgang af Kirkesyn: Synsrapport gennemgået og sendes til provstiet. Bygningssagkyndige skriver at kirkegården fremstår flot.
 3. Lørdags Handlinger: punktet udsættes til næste møde.
 4. Hjertestarter: Menighedsrådet er positivt stemt, - undersøger muligheder for finansiering.

8, Næste møde: Onsdag d. 4.september.

9. EVT: intet at bemærke.

Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag D. 14-05-2019 Kl. 19:00

Mødelokalet i graverhuset Gelstedvej 34 , 5560 Aarup

 1. Godkendelse af dagsorden. Punkt 5 udsættes. herefter er dagsorden godkendt.
 2. Referent og afbud. Referent; Nina Lykkegaard Nielsen. Afbud Rikke Steen Knudsen.
 3. Meddelelser:
 • • Formand/næstformand: Visitatsbesøg med Biskop i Oktober.
 • • Kassèr/regnskabsfører: Kreditnota fra Menighedsrådsforeningen.
 • • Præster. Konfirmations indskrivelse overstået.
 • • Kirkeværge. Drøftelse ang kontakt til gravstedsholdere. Bestiller kirkesyn.
 • • Kontaktperson.
 • • Medarbejderne. Spørger ang afløser til ferie. Der bestilles afløser.
 • • Aktivitetsudvalg: Bededagskoncert d. 16 kl 19.00. Der serveres vin i våbenhuset. Tovholder Lotte. Lotte og Elo deltager.
 1. Kirketårn. Intet nyt.
 2. Lørdags Handlinger. Udsat til næste møde.
 3. Næste møde: 1 1 Juni kl 18.00. Starter med rundtur på kirkegården.
 4. EVT: Snak om sognetur.

Referat for menighedsrådsmøde tirsdag d. 09-04-2019

Tilstede: Annelise Madsen, Elo Christensen, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen referent, - afbud Lotte Næsted 
 3. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Indkommet post gennemgået. Graverkontoret er blevet opdateret.
 • Kassèrer/regnskabsfører: Menighedsrådet godkender regnskab for 2018. Regnskabet er forsynet med følgende stempel: Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 5391911 1, Regnskab 2018, Afleveret d. 30-03-2019 06:44. Kvartalsrapport OI -OI -2019 til 31-03-2019: Godkendt.
 • Præster: Kirkeblad udkommet d.d. Minikonfirmand fra d. 26. marts til d. 10. Maj, - 28 minikonfirmander. Fotograf til konfirmationerne i Rørup kirke? Konfirmandtilmeldingsgudstjeneste d. 16. juni i Aarup kirke kl. 10.30 for hele pastoratet — fire konfirmander tilmeldtükonfirmation, - Lærkeskolen uvis. Pinse for børn d. 6. juni kl. 9-1 1, - der betales bus og kagemand. Der kommer hele 2 årgang. Palmesøndag: udbudt til minikonfirmanderne også — Syngepiger medvirker og så er der en barnedåb.
 • Kirkeværge: Tegning over omlægningsplan udarbejdes af graver for

Til gravstedsindehaver

Rørup menighedsråd har vedtaget at betaling af gravsted fremadrettet enten kan ske halv- eller helårligt med virkning fra d. 1. Januar 2020 Derudover vil regningen blive sendt via e-boks.a

Beslutning om enten halv- eller helårlig betaling skal være formanden for

Rørup menighedsråd Nina Lykkegaard Nielsen I hænde senest d. 1. September 2019

Med venlig hilsen

Rørup menighedsråd

Co: Nina Lykkegaard Nielsen

Dybmosevej 7

5560 Aarup

Mail:lykkegaard.nielsen@gmail.com

lapidari'et til drøftelse på næste møde. Der udarbejdes standardformular vedr. gravsteder. Kirkegård og kirke står i flot stand.

 • Kontaktperson: Intet at bemærke
 • Medarbejderne: Forslag fra graver vedr. omlægning af lapidarum, se videre under punktet "kirkeværge".
 • Aktivitetsudvalg: Konfirmationsplanlægning: Elo sørger for parkering. Sognetur 8. september. a
 1. Kirketårn: Provsten har 1. april indsendt fondsansøgning til

Augustinusfonden. Ingeniør og arkitekt laver forundersøgelse af tårnet i løbet af foråret. Kirkejstandsættelsesfonden ansøgt 1. marts med hjælp fra provsten, svar fra fonden foreligger ultimo juni måned 2019.

 1. Gravsteds betaling: Der udsendes brev til gravstedsindehaverne vedr.

valg af halv- eller helårlig betaling af gravsteder, seneste svar til formand Nina Lykkegaard Nielsen på mail eller alm. post d. 1. september. C]

 1. Næste møde: 14. maj.
 2. EVT:
 3. Gravstedsbrev:

Referat menighedsrådsmøde for Rørup menighedsråd Torsdag D. 07-02-2019

Tilstede: Elo Skovhus Christensen, Annelise Hauge Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen

Gæst: Ann-Line Krag Kjer

1       Godkendelse af dagsorden: Godkendta

 1. Referent og afbud: Rikke Knudsen — afbud Lotte Næsted 12
 2. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Menighedsrådet godkender "formandens side" i det kommende kirkeblad.
 • Kassèrer/regnskabsfører: Kvartalsrapport 1.11.18-31.12.18 gennemgået.
 • Præster: Minikonfirmand begynder sidst i marts måned for 3. årgang. Palmesøndag børnegudstjeneste m dåb kl. 11.30.
 • Kirkeværge: Ros til graveren for en smuk og iderig pyntning af kirke og kirkegård I julemåneden. a
 • Kontaktperson: Intet at bemærke grundet afbud.
 • Medarbejderne: Pyntning lysgudstjeneste drøftet.
 • Aktivitetsudvalg: Elo er tovholder til lysgudstjenesten.
 1. Kirketårn: Der arbejdes videre med forberedelserne til mødet med ingeniør og arkitekt.
 2. Gravsted betaling: Fremadrettet deles gravstedsbetalingen i to rater, som udsendes via e-boks.
 3. Årsværk musik 2019: Årsværk 2019 godkendt. Der sendes ansøgning om Koncert Bededagsaften 2020 til menighedsrådet i august med behandling i September. Ønsker om musikledsagelsens art til gudstjenester sendes til menighedsrådet sendes ligeledes i august med behandling i september.
 4. Næste møde: 9. apriln
 5. EVT: Intet at bemærkeû

Referat for menighedsrådsmøde tirsdag D. 08-01-2019

Tilstede: Annelise Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Elo Skovhus Christensen, Rikke Knudsen, Lotte Næsted

1 . Referent og afbud: Rikke Knudsen — ingen afbud.

2. Meddelelser:

 • Formand/næstformand: Orientering om møde med Provst, Provstiudvalgsformand og næstformand d. 22. januar 2019 kl. 17.00.
 • Kassèrer/regnskabsfører: Intet at bemærke.
 • Præster: Forhåndstilmelding til konfirmation 2020, god juleaftensdag og nytåraftensdag. Minikonfirmander begynder sidst i marts. Kirketidernes annoncering drøftet og et enigt menighedsråd er stærkt utilfredse.
 • Kirkeværge: Flotte juletræer og ros til til pyntning af kirkegården. [2
 • Kontaktperson: Intet at bemærke.
 • Medarbejderne: Lås på olietanken. Julen er båret ud af kirken.
 • Aktivitetsudvalg: December måned er gået godt — god opbakning om gudstjenesterne. Revidering af bespisningen. Lysgudstjeneste d. 17. februar: vin og chokolade.

Voksenkor synger til Høst, Kyndelmisse, samt adventsgudstjeneste 1 .s.i.advent.

Musikledsagelse med blæseinstrument juleaftensdag, 2. påskedag, samt konfirmation.

3. Kirketårn: Se formandens meddelser pkt. 2.

4. Gravsted betaling: Der skal tages kontakt til Aarup menighedsråd vedr. det praktiske i forbindelse med delbetaling. Punktet drøftes på næste møde.

5. Dagsorden og referat i skab: Fremadrettet hænges dagsorden og referat i infoskabet på gavlen af graverhuset.

6. Næste møde: torsdag 7. februar 2019, tirsdag d. 9. april 2019. a

7. EVT:

Referat af menighedsrådsmøde Onsdag D. 11-12-2018, kl 19.00

 Mødet bliver afholdt Gelstedvej 34

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt

 1. Referent og afbud. Referent: Nina Nielsen; Afbud: Rikke Steen Knudsen
 2. Meddelelser:
 • Formand/næstformand.
 • Kasserer/regnskabsfører. Der har været kasseeftersyn med revisor, og der var ingen bemærkninger
 • Kirkeværge. Tilbud på montering af tagrender på kapel godkendt. Igangsættes primo 2019  Kontaktperson.

 Aktivitetsudvalg.

 • Medarbejdere. Tilbud på mulighed for påfyldning af olie udefra godkendt. Der bliver sat lås på udefra.
 1. Kirketårn. Møder med de forskellige instanser drøftet
 2. Julekrybbespil. ALT SPILLER
 3. Nytår. ALT SPILLER
 4. Næste møde: 08-01-2019; 15-02-2019; 12-03-2019
 5. EVT Referat og dagsorden i skab; Rette hjemmeside; Gravstedsbetaling.

Referat Rørup menighedsrådsmøde Onsdag D. 07-11 2018

Tilstede: Lotte Næsted, Annelise Madsen, Elo Skovhus Christensen, Niels-lvar Eriksen, Nina

Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

1 . Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referent, - ingen afbud

3. Konstituering: Se referat konstituering Rørup menighedsråd d. 7. november 2018C]

4. Meddelelser:

Formand/næstformand: Post sendt ud.

Kassèrer/regnskabsfører: Kasserer: Intet at bemærke. Regnskabsfører: Se punkt 5.

Præster: John Vestergaard afholder skolejul d. 19. december kl. 9.30. Rikke afholder ferie fra tirsdag d. 13 november til tirsdag d. 27. November. John undersøger om der evt. kan afholdes konfirmation d. 4. Maj 2019. Præsterne har afholdt møde og tilrettelagt afløsning frem til efter sommerferien. Lysgudstjeneste d. 17. februar 2019 med kor.

Kirkeværge: Graver i gang med grandækningen, - det ser pænt ud. Der opsættes afskærmning mod naboen i uge 48.

Kontaktperson: Intet at bemærke.

Aktivitetsudvalg: Adventsgudstjeneste d. 2. December kl. 16.00. Julekrybbespil d. 13.

December kl. 18.30. Juleaften d. 24. December kl. 14.15, Anden juledag d. 26.

December kl. 9.30, nytårsaften kl. 15.00, lysgudstjeneste d. 17. Februar kl. 10.15.

Adventsgudstjeneste: d. 2. December: Pålægsbord, Annelise bestiller mad.

Medarbejderne: Gravers fridag i november aftalt

Budget: Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Budget 2019, , Endelig budget afleveret d. 05-11-2018 07:04. Godkendt og underskrevet af menighedsrådet.

5. Persondataforordningen: drøftet.

6. Kirketårn: Kirketårnsudvalget udarbejder skrivelse til Stiftet.

7. Krybbespil: Pølsevogn bestilt. Annelise sørger for øl og vand. Annelise er tovholder ang.

kostumer i Aarup kirke kl. 11.30, samt så leveres det til sognelokalerne fredag.

8. Næste møde: 11. december

9.EVT:

Referat for menighedsrådsmøde Onsdag D. 09-10-2018

Tilstede: Niels-lvar Eriksen, Elo Skovhus Christensen, Lotte Næsted,

Annelise Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen

Gæster: Ann-Line Krag Kjer, Niels Vestergaard

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt [2
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, ingen afbudD
 3. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Kirketårnsprojektet — der skal laves ansøgninger til fondene, således vi kan komme videre med projektet.
 • Kassèrer/regnskabsfører: Gennemgang af kvartalsrapport 01 012018-

30.09.2018 — godkendt af menighedsrådet. Revisionpåtegning 2017.' Godkendt af revisor uden forbehold — blank påtegning.

Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2017 for Rørup kirke, Assens provsti: Gennemgået, godkendt og underskrevet af Rørup menighedsråd.

 • Præster.' 03 konfirmander søndag 2019 og 1 konfirmand lørdag 2019.

Konfirmandundervisning onsdag og torsdag. Mange konfirmander. Minikonfirmander begynder januar 2019 — deles i to hold.

 • Kirkeværge: Kalkning af kirketårnet, - godkendt arbejdet.
 • Kontaktperson: graver Ann-Line skal på graverkursus, - den sidste del.
 • Aktivitetsudvalg: Fin høstgudstjeneste — 65 til både gudstjeneste og efterfølgende høstfrokost i kirken.
 • Medarbejderne: Graver Ann-Line: Kursus d. 11. februar og 1 uge frem. Ferie fra d. 13. januar og 1 uge frem. OBegynder grandækning uge 43.
 1. Persondataforordningen: Gennemgået og godkendes på næste møde.
 2. Projekter: Udkast laves til provsti og stift, - Lotte Næsted, Annelise Madsen og Niels-lvar Eriksen udarbejder udkastet som kirketårnsprojektudvalg.

Kapel: Afventer tilbud på tagrender.

Skuret er blevet malet og der sættes rækværk op.

 1. Krybbespil:13. december kl. 18.30. Pølsevogn, - Nina Lykkegaard Nielsen bestiller. Rikke Knudsen bestiller bus.

1 .s. i advent d. 2. december kl. 16.00 — ostebord og vin. Lys i kirken og på kirken til og med til H3K søndag. a

 1. Næste møde: 7 november, 11. december
 2. EVT: IW-andagt d. 4. december kl. 17.30.0

Referat menighedsrådsmøde, tirsdag d. 14-8 2018

 

Tilstede: John Vestergaard, Niels-lvar Eriksen, Elo Christensen, Lotte Næsted, Annelise Madsen, Nina Lykkegaard, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - ingen afbud

3. Meddelelser

Formand/næstformand: Efterårs kurser Menighedsrådsforeningen, Endeligt budgetsamråd d. 30. August 2018 kl. 19.00 i Vissenbjerg - Niels-lvar Eriksen deltager. Dialogmøde ang. budget d. 21. August 2018 i Assens kl. 17.15, - Niels Ivar Eriksen og Nina Lykkegaard deltager.

Kasserer/regnskabsfører: Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport 0101-2018 til 30-06-2018.

Tilbud på maling af skur kr. 25.000 - godkendt. Der arbejdes videre med renovering af materialepladsen.

Præster: Konfirmander Lærkeskolen begynder i Graverhuset i september torsdag morgener - konfirmation lørdag d. 27. april 2019.

Konfirmander Aarupskolen opstart d. 12 og 13. september.

Kirkeværge: Reparationer på kirken ifølge kirkesynet udført, - reparationer i kapellet ifølge kirkesynet udført. Fugt i kapel undersøges. Informationsskilte til kirkegården sat i værk.

Kontaktperson: Persondataloven - formand Jan Julin, Aarup sender til Nina Lykkegaard.

Aktivitetsudvalg: Sognetur d. 9. september 2018, - start kl. 10.00 i Rørup kirke. Pris kr. 200. Høst d. 23. september kl. 12.00.

Medarbejdere: Hækkeklipper med batteri - tilladelse til indkøb. Taks i stedet for buskbom efter reguleringsplan.

4. Skrivelse til Stift?: Situationen drøftet

5. Anskaffelse af 1-2 kredit kort: drøftet

6. Næste møde, og andre relevante datoer: 12.september kl. 19.00, samt 9. oktober, 7.       November, 11.december, krybbespil d. 13. december.

7. Evt: Intet at bemærke

Referat af menighedsrådsmøde Onsdag D. 20.06.2018, kl 18.00

Mødet bliver afholdt Gelstedvej 34

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af punkt 6 og 10.

2. Referent og afbud. Referent: Nina Nielsen; Afbud: Rikke Steen Knudsen og Lotte Næsted.

3. Meddelelser:

 • Formand/næstformand. Formand; tilmeldt dialogmøde d. 21/8.
 • Næstformand; Tårnprojektet ligger stadig i stiftet.
 • Kasserer/regnskabsfører.
 • Præster.
 • Kirkeværge. Kontakter firma som har monteret kapeldør ang udbedring af skade.
 • Kontaktperson.
 • Aktivitetsudvalg.
 • Medarbejdere.

4. Godkendelse af forslag til budget 2019.
    Menighedsrådet godkender forslag til budget 2019, der er forsynet med følgende stempel:
    "Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Budget 2019"
    Bidrag budget afleveret d. 11-06-2018 19:28"

5. Skrivelse til stift/provsti. Efter rådgivning fra LM venter vi med at gøre noget så længe LM
     har sagen liggende.

6. Skilte til kirkegården. Oplysningsskilte under udarbejdelse.

7. Persondataforordning. Nina og Lotte Primus motor på udarbejdelse.

8. Sognetur. Sogneturen går i år til Ribe Domkirke. Den udspringer fra Rørup Kirke Den 9/9-18
    med gudstjeneste kl 10.00. Der er guide på turen i Ribe Domkirke. Bussen kommer fra Årup
    og kører os alle ud i det blå.

9. Næste møde. 14. August 2018.

10. Lukket Møde.

11. Evt. Husk kalender til næste møde.

Referat af menighedsrådsmøde Rørup menighedsråd Onsdag d. 11. april 2018

Tilstede: Lotte Næsted, H.P Hauge, Elo Skovhus Christensen, Niels-Ivar Eriksen, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen, Annelise H. Madsen

 

1. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - ingen afbud

3. Meddelser:

 • Formand: Kontaktet af Rundt om Assens ang. annoncering, men rådet finder det for dyrt i forhold til det evt. udbytte.
  Artikel i Fyens Stiftstidende om kirketårnet: fin og informativ artikel.
  Indledende budgetsamråd d. 12. april i Brylle.
  Brand- og førstehjælpskursus: overvejes til næste møde.
  Rådet afventer udtalelse fra LM.
  Sogneforeningen vil leje teltene til Skt. Hans.
  Niels-Ivar valgt som delegeret til Landsmødet i Nyborg.
 • Kasserer/Regnskabsfører: Intet at bemærke. Niels-Iver bliver tovholder på tårnprojektet.
 • Præster: Generalprøve til konfirmationen 2018. Forhåndstilmelding konfirmation. 2019.
  Godt gospelarrangement.
  Babysalmesangsgudstjeneste Palmesøndag.
 • Kirkeværge: Intet at bemærke.
 • Kontaktperson: Intet at bemærke
 • Aktivitetsudvalg: Der arbejdes stadig i koncertudvalget.
 • Bededagsaften d. 26. april kl. 19.00: vin i våbenhuset. Annelise sørger herfor. Lotte, Elo og Niels-Ivar deltager.
 • Medarbejdere: Intet at bemærke

4. Indsættelse af nyt rådsmedlem: H.P Hauge fraflytter sognet og beder derfor om at
    udtræde af menighedsrådet pr. 1. maj 2018. Annelise H. Madsen indtræder i Rørup menighedsråd pr. 1. maj 2018 som
    råds-medlem og kasserer.

5. Konfirmation: Menighedsrådet mødes kl. 8.30. Arbejdsopgaverne er fordelt.

6. Næste møde: 22.maj kl. 17.00 – gerne kirke- og kirkegårdssyn. Bygningssagkyndige Poul
    Edvard bestilles, samt 19. juni og 14. august.

7. Evt: intet at bemærke

Referat for menighedsrådsmøde Onsdag d. 8.november 2017

Tilstede: Niels-Ivar Eriksen, Elo Skovhus Christensen, H.P Hauge, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen, Annelise Madsen

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.  Referent og afbud: Rikke Knudsen. Afbud Lotte Næsted.

3.  Konstituering.: Se vedlagte bilag

4.  Meddelelser:

 • Formand/næstformand: Bispeportræt kr. 1795 – rådet bevilger pengene og ønsker biskoppen tillykke med de 60 år. Registreringsrapport for kalkning af kirke, tårn og kapel: rapporten bliver tilrettet af H.P Hauge. Organisten sendt materiale om strikkekoncert: Ikke efter det koncept vi tidligere har talt om. Fællesmøde med Aarup gik godt.

 • Næstformand: Nye P skilte til kirken.

 • Kasserer/regnskabsfører: information ved kasserer om mail fra PU at regnskabet ikke er godkendt for nuværende. Kasserer og regnskabs-fører udarbejder svar til PU snarest. RØST har ringet om spiret og HP har givet svar herom.

 • Præster: Minikonfirmandafslutning d. 12. November kl. 14 i Aarup kirke. 150 tilmeldt.. Pasning af Jørgen Mose, Ørsted i Rikkes novem-berferie. Alle Helgengudstjeneste blev drøftet.

 • Kirkeværge: Grandækning er påbegyndt – det ser smukt ud.

 • Kontaktperson: Intet at bemærke

 • Aktivitetsudvalg: Lys på kirken i december. Lyset tændes d. 1. De-cember til sidste søndag efter H3K.

 • Medarbejderne: Intet at bemærke

5.  Projekter: Kirkens vinduer er ved at blive malet. Varmelæk fundet i kirken er blevet 
     udbedret. Skadedyrskontrol kommer til inspektion. d. 14. November 2017.

6.  Sognetur: Drøftelse fandt sted.

7.  Næste møde: 6. december kl. 19.00

8.  Evt. Intet at bemærke

 

Konstituering 2017/18

Konstituering Rørup menighedsråd d. 8. November 2017

 

Dagsorden:

 

1. Valg af formand: Nina Lykkegaard Nielsen

2. Valg af næstformand: Niels-Ivar Eriksen

3. Valg af kirkeværge: Elo Christensen

4A. Valg af kasserer: HP. Hauge

4B. Valg af regnskabsfører: Niels Vestergaard

5. Valg af sekretær: Niels-Ivar Eriksen

6. Valg af kontaktperson: Lotte Næsted

7. Valg af bygningskyndig: Poul Edvard Hansen, tegnestuen Kildegården

8. valg af underskriftsberettiget: Kasserer og formand

9. Valg af stående udvalg:

10. Kirkegårdsudvalget: hele menighedsrådet

11. Aktivitetsudvalget: hele menighedsrådet

12. Præstegårdsudvalget: Nina Lykkegaard Nielsen og Lotte Næsted

13. Valg af valgbestyrelse: Nina Lykkegaard Nielsen, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen

14 Valg af formand for valgbestyrelse: Niels-Ivar Eriksen

15. Fastsættelse af eventuelt honorar: udsættes næste møde

Referat af menighedsrådsmøde Onsdag d.11. oktober 2017

Tilstede: Niels-Ivar Eriksen, Elo Skovhus Christensen, H.P. Hauge, Nina Lykkegaard Nielsen, Annelise Madsen, Rikke Knudsen

Gæster: Niels Vestergaard, Elisabeth Koch

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referent. Lotte Næsted har meldt afbud – Annelise Madsen træder ind som suppleant. 


3. Meddelelser:

● Formand/næstformand: orienterede om præsteansættelse.

Kasserer/regnskabsfører: Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Budget 2018, endelig budget afleveret d. 10-10-2017 19:57. Revisionsprotokollat 2016 gennemgået og godkendt af menighedsrådet. Kvartalsrapport 01.01.17-30.09.17: gennemgået og godkendt af menighedsrådet.

 

● Præster: Alle Helgen d. 5. November kl. 17.00 med tværfløjtenist Rikke Barsøe. Julekrybbespil d. 14. december kl. 18.30. Nina Lykkegaard bestiller pølsevogn. Minikonfirmandafslutning d. 12. november kl. 14.00 I Aarup kirke. Der er 35 minikonfir-mander.

● Kirkeværge: Intet at bemærke


● Kontaktperson: Er ikke til møde


● Aktivitetsudvalg: 1.s.i advent: Arrangement er Annelise Madsen tovholder på.


● Medarbejderne: Graver deltager I grandækningskursus og efterfølgende opstart af grandækning. 


4. Information om orgel: Videre konsulentarbejde sættes i bero grundet kirketårnsprojek-tet. Rigtig god information om orgelsituationen i Rørup kirke givet af organisten. 


5.  Projekter: De igangværende projekter kører som planlagt.

6.  Nørkleklubben: arbejder for at samle ind til en dåbskande.

7. Næstemøde: 8. November kl. 17.30 


8. Evt: Rikke takker for gaven til hendes 50 års fødselsdag. 

Menighedsrådsmøde 6. september 2017

Mødet blev afholdt i graverhuset.

 

 1. Dagsorden tilføjet, p. 3a.: Udlejning af telt til Rørup Sogneforening. Derefter godkendt.

 2. Afbud fra, Lotte og Rikke.  Anne-Lise deltog som stedfortræder. Referent, NI.

 3.  Formand: Sogneudflugt rigtig vellykket, god tilslutning. Forslag om start fra Rørup Kirke, hvert 2. år. Dagsordens punkt på næste fællesmøde.
  Kasserer: Bankskifte fra Nordea til Totalbanken forberedes.
  Aktivitet: Pyntning, til høstgudstjeneste under kontrol, spisning i kirken, orgeldebat.
  Medarbejderne:  Ann-Line deltager i Kirkeforum i Fredericia.

  Det blev besluttet at udleje telte til RS. Prisen bliver: 1 stk. 1000 kr. 2 stk.1500 kr.

 4. Der er afsat 1.000.000 kr. på budgettet for 2018, til kirketårn. Arkitekt garanterer projektet færdigt ultimo 2017. Ny kirkedør på vej. Maling af vinduer i kirken er igangsat, skal helst være færdig til konfirmation 2018.

 5. Punkt behandlet under aktiviteter.

 6. Kirkegårdsvedtægter gennemgået, små ændringer foretaget, derefter vedtaget.

 7. Lukket punkt

 8. Tirsdag d. 10-10, 2017 kl. 18,30.

Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag d. 22. august 2017

Mødelokalet i graverhuset Gelstedvej 34 , 5560 Aarup

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Elo Christensen, H.P Hauge, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen

Afbud Lotte Næsted: Annelise Madsen indtræder som suppleant

Gæst: Niels Vestergaard

1.   Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.   Referent og afbud: Referent Rikke Knudsen, - Afbud Lotte Næsted – Annelise Madsen indtræder som suppleant.

3.   Meddelelser:

Formand/næstformand: Velkommen tilbage fra sommerferien.
   Påmindelse af Provstiudvalgs-valg d. 23. august.
   Budgetsamråd d. 31. August i Vissenbjerg.
   Kommunen har set på P-skiltene og de bliver rettet op.

Kasserer/regnskabsfører: Gennemgang af kvartalsrapport frem til d. 30. Juni 2017 og godkendt.

Præster: Konfirmanderne starter op i September, - det samme gør minikonfirmanderne.

Kirkeværge: Fremtiden for urnekirkegården blev drøftet.

● Kontaktperson: Intet at bemærke

● Aktivitetsudvalg: Sognetur til Haderslev d. 3. september

Medarbejderne: Der bevilges kr. 2000 til pyntning til Høst

4.   Projekter: Intet nyt vedr. tårnet. Orientering om orgelsituationen. Varmerør nedgravet ml. fyr og kirke.
      Kirken skal trykprøves for evt. lækager.              
      Varmtvandspumpen bliver skiftet. Vinduer males når vejret bliver bedre. Dørene er isat til
      Høstgudstjenesten ifølge aftale. Elføring på kirkegården etableres medio November.

5.  Høstgudstjeneste: Søndag d. 10. September kl. 12. Voksenkoret medvirker. Høstfrokost
      efterfølgende: Niels-Ivar bestiller.  

6.   Næste møde: 6. September kl. 18.30

7.   Evt: Intet at bemærke

Referat Rørup menighedsrådsmøde Tirsdag d. 13. juni 2017

Tilstede: Elo Skovhus, Christensen, Lotte Næsted, H.P Hauge, Niels-Iver Eriksen, Rikke Knudsen, Nina Lykkegaard Nielsen

Gæster: Ann-Line Krag Kjer, Niels Vestergaard

1.   Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.   Referent og afbud: Rikke Knudsen og ingen afbud

3.   Meddelser:

 • Formand/næstformand: Referat fra formandsmødet i Assens provsti. Provstiudvalgsvalg: frit valg på tværs af tidligere kommunegrænser – 23. August 2017 orienterings- og opstillingsmøde. Budgetsamråd 31. August 2017. Reformationsarrangement Assens 24. Juni kl. 10.00-16.00. Provstikontoret flyttet til Østergade 18. 1. Sal, Assens.
 • Kasserer/regnskabsfører: Indkomne regninger datostemples af kordegn og sendes indscannet til Kasserer/regnskabsfører. Forslag om bankskifte.
 • Præster: Evaluering af Pinsedag – det blev drøftes OM der skal morgenbrød til næste år. Sognetur d. 3. September, sognetursudvalget planlægger.
 • Kirkeværge: Indbrud i graverskuret – plæneklipperen er stjålet. Ny og bedre aflåsning under udarbejdelse.
 • Kontaktperson: Personalets regulativer gennemgås.
 • Aktivitetsudvalg: Høstgudstjeneste 10. September kl. 12.00 med Voksenkor og høstfrokost. Teltene undersøges inden høstgudstjenesten.
 • Medarbejderne: Graverens ferie uge 28-29:  Gelsted kirkegård passer de evt. kirkelige handlinger. Der er fundet afløser for graverens sommerferie. Afløser fundet til 20. august.

4.  Endelig godkendelse af budget 2018: Rørup menighedsråd har godkendt foreløbig budget
     for 2018 med følgende stempel: Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111. Budget
     2018, bidrag budget afleveret d. 11-06-2017 07:45

5.  Gennemgang af kirkesyn: Der var kirkesyn d. 8. Juni 2017. Synsrapport fremsendt
     menighedsrådet og drøftet.

6.  Projekter: Tårnprojektet arbejdes der hårdt på i øjeblikket. Nye rør til varmeføring til
     kirken hjemkøbt – nedlægges i sommerferien. Kirkedøren og døren til kapellet: Der tages
     kontakt til tømmeren  snarest ang. tidsplan. Udendørskontakter bestilt. Orgel: der arbejdes
     videre – menighedsrådet vil gerne høre orglet i brug.

7.  Besvarelse til biskop: En drøftelse fandt sted og besvarelse udarbejdet. Formanden
     fremsender til biskoppen.

8.  Status på indbrud: politianmeldt og forsikringsanmeldt, samt provsten orienteret.

9.  Næste møde: 22. august.

10.  Eventuelt: 

Referat menighedsrådsmøde mandag d. 01-05-2017 mødelokalet i Graverhuset

Tilstede: Lotte Næsted, Elo Skovhus Christensen, H.P Hauge, Nina Lykkegaard Nielsen, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen

Afbud: Leni Hansen

Gæst: Niels Vestergaard, Annelise Madsen

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen referent

3. Meddelelser: 


● Formand/næstformand: God konfirmation, flot pyntet kirke, ro og orden på parkeringspladsen. Svaret på Biskoppens Sindetbrev er modtaget d.d.

● Kasserer/regnskabsfører: Budget 2018 under udarbejdelse.

● Præster: Fin og alsidig påske med god kirkegang. Konfirmandtilmelding d. 18. Juni for pastoratet I Aarup kirke.


● Kirkeværge: Intet at bemærke


● Kontaktperson: Intet at bemærke

● Aktivitetsudvalg: Intet at bemærke


● Medarbejderne: Ferieplan udarbejdes.

4. Godkendelse kvartalsrapport: Gennemgået, godkendt og underskrevet

5. Bededagsaften: 11. Maj kl. 19.00. H.P, Elo og Niels-Ivar. H.P er tovholder. Nina kontakter graveren angående pyntning.

6. Projekter: Der arbejdes videre med kirketårnsprojektet. Kirkedørene: Er under udførelse. Carport: er færdig – flisebelægning mangler. Kirkeorglet er undersøgt af konsulent – forskellige løsningsmodeller overvejes.  

7. Næste møde: 13. Juni 2017 (eventuelt syn) – augustmødet d. 22. August 2017

8. Eventuelt:

Annelise fremlagde adskillige gode ideer fra Nørkleklubben

Referat Rørup menighedsrådsmøde, tirsdag d. 14. Marts 2017

Tilstede: Niels-Ivar Eriksen, H.P Hauge, Lotte Næsted, Annelise Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Elo Skovhus Christensen.

Gæst: Niels Vestergaard

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Nina Lykkegaard Nielsen – afbud Rikke Knudsen og Ann-Line Krag Kjer
 3. Meddelser:
 • Formand/Næstformand: Præstetavle til Rørup kirke: Arbejdsgruppe: Annelise Madsen, Lotte Næsted, Niels-Ivar Eriksen.
 • Næstformand: Provstidag i Assens, god oplevelse. Årsmøde i Fyns stifts  menighedsrådsforening – blev delegeret til Landsforeningens årsmøde i Nyborg.
 • Kasserer/regnskabsfører: Intet at bemærke
 • Præster: Rikke Knudsen har sendt følgende: God Gospeldag – alle konfirmander var glade for arrangementet. Der arbejdes med konfirmandgudstjeneste d. 9. April kl. 14.00.: Lotte Næsted, Birgit Krag, Niels-Ivar Eriksen bager. Lærke-skolen afsluttes sidst i marts grundet aflysning i april.
 • Kirkeværge: Eftersyn af alarm – rapport gennemgået. Det ser godt ud på kirkegården. Kirke – og kapeldøren: træet er hjemkommet og der tages mål.
 • Kontaktperson: intet at bemærke. Billede af menighedsråd og personale til hjemmesiden – laves næste gang.
 • Aktivitetsudvalg: Bededagsaften d. 11. maj kl. 19.00.
 • Medarbejderne: Ann-Line Krag Kjer har sendt en mail: Nøgledrøftelse fandt. Gelsted passer uge 12 hvad angår kirkelige handlinger under Ann-Line Krag Kjers kursus. 

Eventuelt: intet at bemærke

Referat for menighedsrådsmøde i Rørup d. 22. februar 2017

Tilstede: H.P Hauge, Elo Christensen, Nina Lykkegaard Nielsen, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen

Afbud: Lotte Næsted – Annelise Madsen indtræder, afbud fra Ann-Line Krag Kjer

 1. Godkendelse af dagsorden: Indsat pkt. 6A: Varmerør til kirken, 6B: Carport, 6C: Sogneindsamling
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen referent, afbud: Ann-Line Krag Kjer, Lotte Næsted
 3. Meddelser:
 • Formand: Har været på kursus
 • Næstformand: intet at bemærke
 • Kasserer/Regnskabsfører: Kvartalsrapport oktober kvartal 2016 gennemgået, godkendt og underskrevet.
 • Præster: Rikke Knudsen: Konfirmandtilmelding 2018 forløber planmæssigt.
 • Kirkeværge: Intet at bemærke
 • Kontaktperson: intet at bemærke
 • Aktivitetsudvalg: Gospelgudstjeneste d. 12. marts kl. 16.00
 • Ansatte: Organist afholder koncert i Rørup kirke d. 1/10 – godkendt af menighedsråd.

Graver: forskellige ønsker drøftet – Elo Skovhus Christensen følger op. Kursus uge 12.

 1. Forespørgsel om annonce i kirkeblad: Enighed om et annoncefrit kirkeblad
 2. Indledende budgetsamråd 7. marts 2017: Formand og næstformand deltager
 3. Kirketårn: Intet nyt

6.A: Tilbud indhentet og godkendt til nyt varmerør til kirken.

6.B: Tilbud indhentet og godkendt til carport ved skuret

6.C: Sogneindsamling – Niels-Ivar Eriksen indsamler for Folkekirkens nødhjælp i Rørup sogn

7.    Næste møde: 14. marts kl. 18.30 og 18. april kl. 18.30

8.    Eventuelt: 

Referat Rørup menighedsrådsmøde, tirsdag d. 17. Januar 2017

 

  

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Elo Skovhus Christensen, H.P Hauge, Niels-Ivar Eriksen, Annelise Madsen

 

 1. Afbud: Lotte Næsted – Annelise Madsen indtræder i stedet
 2. Godkendelse af dagsorden og referent: Godkendt – referent Nina Lykkegaard Nielsen
 3. Beskeder:
 • Formand/Næstformand: Provstidag d. 1. marts kl. 17.00-22.00 i Assens – fælles tilmelding d. 13. februar.
 • Præster: Rikke har sendt følgende mail: Fin juleaftensdag og nytår – trompet bestilt til næste juleaften. Gudstjenesteliste sendt til godkendelse – gudstjenestelisten godkendt med det forbehold at rådet vil drøfte den med biskoppen.
 • Regnskab: Foreløbigt regnskab ser acceptabelt ud.
 • Kirkeværge: Mange positive tilkendegivelser ang. pyntning af kirke og grandækning. Flotte juletræer med pynt.
 • Kontaktperson:  Ansættelseskontrakt med Ann-Line Krag Kjer er underskrevet. IT-kursus i uge 4.
 • Aktivitetsudvalg: Kyndelmisse d. 29. januar kl. 16.00 – pølsebord og vin – Niels-Ivar sørger herfor.
 • Graver: Intet at bemærke

 

 1. Kirketårn: H.P Hauge har haft møde med ingeniøren – opmålt i tårn og i spir. Ann-Line Krag Kjer har fundet en brist på varmerørene ud for Erholms gravsted. Der skal lægges nye rør fra graverhus til kirke – tilbud indhentes. Carport til trailer ved graverskuret vedtaget – tilbud indhentes.
 2. Evt. indkøb: askebæger til kirkegård og graverhus, samt glasskab og dåbskande til kirken.
 3. Næste møde: onsdag d. 8. februar kl. 18.00
 4. Eventuelt: