Konstituering Rørup menighedsråd d. 9. November 2021 Dagsorden og referat:

 1. Valg af formand: Nina Lykkegaard Nielsen
  2. Valg af næstformand: Rikke Knudsen
  3. Valg af kirkeværge: Elo Skovhus Christensen
  4. Valg af kasserer: Annelise Hauge Madsen
  5. Valg af regnskabsfører: Niels Vestergaard
  6. Valg af sekretær: Rikke Knudsen
  7. Valg af kontaktperson: Lotte Næsted
  8. Valg af bygningskyndig: Poul Edvard
  9. Valg af underskriftsberettiget: Annelise Hauge Madsen og Nina Lykkegaard Nielsen
  11. Kirkegårdsudvalget: Alle
  12. Aktivitetsudvalget: Alle
  13. Byggeudvalget: Annelise Hauge Madsen og Nina Lykkegaard Nielsen
  14. Præstegårdsudvalget: Lotte Næsted og Lis Hvidt
  15. Valg af valgbestyrelse: Lis Hvidt
  16. Valg af formand for valgbestyrelse: Nina Lykkegaard Nielsen

17. kommunikationsudvalg: Lotte Næsted og Lis Hvidt

18. Fastsættelse af eventuelt honorar: er indlagt i budget 2022

 

Referat menighedsrådsmøde Tirsdag D. 09-11-2021

Tilstede: Elo Skovhus Christensen, Annelise Hauge Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Lis Elna Hvidt, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - Lotte Næsted og John Vestergaard afbud.
 3. 3.   Meddelelser:

● Formand/næstformand: Provsten tilbage fra sygemelding.  

● Kassèrer/regnskabsfører: Kvartalsrapport gennemgået 01.07-30.09. 2021 og godkendt.

● Præster: Skolejul for Lærkeskolen d. 21. december kl. 9.30. Kirkeside sammen Aarup 12 gange årligt, Peter Poulsen forhandler pris.
● Kirkeværge: Grandækning godt i gang. Den gamle nye døbefont står i sideskibet.

● Kontaktperson: Drøftelse ang. musikbudget 2022, menighedsrådets endelige beslutning sendes til organisten.

● Medarbejderne: graver fremsendt ønsker, som er behandlet. Graver orienteres af kirkeværgen.

● Aktivitetsudvalg: menighedsrådet vil gerne have andel 1/3 i pastoratets aftenkor og Syngepigerne. Chokolade indkøbes til juleaften, - Annelise. Champagne og kransekage til nytårsaften: Annelise. Indvielse 3. april 2022. Lys på kirken og i kirken 1.s.i advent.

● Byggeudvalg: orientering givet ang. video alarm. Møntsæt til tidskapsel i tårnet.

Godkendelse af budget 2022: Rørup menighedsråd har godkendt budget for 2022 med følgende stempel: Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Budget 2022, , Endelig budget afleveret d. 09-11-2021 21:46

 

 

 1. Kirketårn: Se under byggeudvalg.
 2. Konstituering, se særskilt
 3. Næste møde: 5. januar 2022 kl. 19.00
 4. EVT: intet at bemærke

Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag D. 12-10-2021 Kl. 19:00

 i graverhuset.

1. Godkendelse af dagsorden.;
Godkendt.

2. Referent og afbud.;
Referent; Nina Nielsen,
Afbud; Rikke Knudsen og Lotte Næsted. Torben Jørgensen indtræder.

3. Meddelelser:
* Formand/næstformand;
* Kasserer/regnskabsfører;
alt ok.
* Præster;
* Kirkeværge;
* Kontaktperson;
Der er praktikant på kirkegården.
* Medarbejderne;
* Aktivitetsudvalg;
* Byggeudvalg;

4. Behandling af revisionsprotokollatet 2020.;
Behandlet og underskrevet.

4A. Budgetønsker fra organist.;
Budget gennemgået og returneret til organisten.

5. Kirketårn.;
Referat af sidste byggemøde gennemgået.

6. Næste møde.;
Tirsdag D. 09-11-2021

7. EVT.

Referat Rørup menighedsrådsmøde Tirsdag D. 14-09-2021

Tilstede: Annelise Hauge Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Elo Skovhus Christensen, Lis-Elna Hvidt, Lotte Næsted, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referent – ingen afbud

3. Meddelelser:

* Formand/næstformand: Praktikant på kirkegården.

* Kasserer/regnskabsfører: Budgetmøde Assens provsti. Foreløbig ligning er udmeldt.

* Præster: Minikonfirmand begyndt, - 5 gange. Konfirmander begynder torsdage Lærkeskolen i denne uge, samt i næste uge for Aarupskolen tirsdage, onsdage og torsdage. Skole-kirke i denne uge, samt d. 30. september.

* Kirkeværge: Møde med Verisure.

* Kontaktperson: MUS-samtaler påbegyndt.

* Medarbejderne: intet at bemærke.

* Aktivitetsudvalg: Høstgudstjeneste: Lis bager. Kaffe og kage.

* Byggeudvalg: Projektet forløber som planlagt.

3A. Gudstjenestetider: Afløsning flyttes fra 9.30 til kl. 9.00 ved John Vestergaard

4. Nøgletjek: er igangsat

5. Kirkeblad/annoncering: Markedsføringsudvalget giver rådene besked om fremtidige retningslinjer for annoncering og kirkeblad i Folkebladet.

6. Rørupnyt: Rikke sender gudstjenesteplan for oktober, november og december.

7. Næste møde: 12.oktober, 9. november, 14. december.

8. EVT: intet at bemærke

Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag D. 17-08-2021

 Kl. 19:00 i graverhuset.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Referent
Nina Nielsen
Afbud: Rikke Knudsen og Lotte Næsted.

3. Meddelelser:
● Formand/næstformand; Budgetsamråd 2/9 kl 19.00 i Aarup; Dialogmøde 26/8 kl 19.45 i Assens; Indkaldelse til opstillingsmøde til PU 19/8 kl 19.00 i Assens.
● Kasserer/regnskabsfører; Regnskab gennemgået, og godkendt.
● Præster; Konfirmandundervisning starter op i september.
● Kirkeværge; Der har været kirkesyn, Kirkegården fandtes flot.
● Kontaktperson; Der har været afholdt personalemøde.
● Medarbejderne; Smeden har været forbi, for at kigge på ekstra tyverisikring, samt ny bryllupsbue.
● Aktivitetsudvalg; Efterårskoncert 12/9 kl 15.00 Høstgudstjeneste 19/9 kl 11.30 pølsevogn.
● Byggeudvalg; Tårnet kranes ind i uge 35, hvis vejret tillader det.

4. Konfirmation;
kl 10.00 kl 12.00 Ann-Line, Annelise, Elo (trafik) og Lis deltager.
Kristian kommer og er behjælpelig.

5. Kirkeblad/annoncering;
Ang. annoncering godkender vi oplægget til Folkebladet,
Vedr. facebook ser vi ingen grund til at oprette flere sider/profiler.
Vi vil gerne være med, men forventer evaluering af aftaler/indholdet efter 1 år.

6. Tårnet;
det går efter planen.

7. Næste møde;
14/9-21 kl 19.00.

8. EVT;
Nøgler, tages op på næste møde. Alle skal medbringe de nøgler de har til kirke og bygninger. Alarmsystem eftergås og opdateres.

Referat menighedsrådsmøde Rørup sogn Tirsdag d. 15. juni 2021

 

 

Afholdt i Sognehuset i Aarup

 

Tilstede: Annelise Hauge Madsen, Torben Jørgensen, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

Afbud: Nina Lykkegaard Nielsen, Lis Hvidt, Elo Skovhus

 

 1. Godkendelse dagsorden: Godkendt
 2. Referent: Rikke Knudsen
 3. Meddelser:
  1. Formand/næstformand: Formand Nina er sygemeldt til august. Næstformand Rikke er fungerende formand. Stedfortræder Torben Jørgensen er indkaldt. Henvendelse om annonce 6 gange årligt som kirkeinformation i stedet for kirkeblad og årlig annoncering – 1/3 af ca. kr. 25.000 eks. moms fra Aarup. Svaret til Aarup menighedsråd ang. kirkeside i Aarupbladet: Rørup er ikke afvisende og foreslår et møde snarest med medlemmer fra kommunikationsudvalget om en fremtidig løsning. RørupNyt gratis side hvert kvartal, - Rikke sender gudstjenesteliste, samt Elisabeth skriver artikel om sensommerkoncert, samt meget kort om konfirmation og Høstgudstjenesten til Ivan. Mundbind skal ikke længere bruges i kirken. Afstandskrav forventes lempet i august. Afspritning fortsætter. Valg til PU d. 19. august. Budgetsamråd PU d. 2. september kl. 19.00 i Aarup sognehus
  2. Kasserer/regnskabsfører: Stiftslån bevilget af PU d. 8. juni til tårnprojektet. 
  3. Præst: Konfirmandundervisningen slutter i denne uge, - intense 5 uger. Der bliver travlt i pastoratet til midt september. Personalet er varslet. 
  4. Kirkeværge: Kirkeværgen sørger for en gennemgang af installationerne, herunder også kæledyrsdetektor. Poul Edvard kontaktes for årligt syn, - gerne i juli måned. Der er bestilt hovedrengøring af kirken før konfirmationen, samt pasning af kirkegården i graverens ferie.
  5. Kontaktperson: Intet at bemærke
  6. Personalet: Intet at bemærke
 4. Kommende aktiviteter, herunder konfirmation: Konfirmation d. 22. august, - 3 konfirmander kl. 10.00 og 1 konfirmand kl. 12.00. Der er bestilt fotograf og trompetist. Sensommerkoncert d. 12. september kl 15. Høst d. 19. september kl. 11.30.
 5. Tårnprojektet: Byggemøde med arkitekt, ingeniør, byggeleder. Projektet går planmæssigt.
 6. Bænke til kirkegården: Der arbejdes på sagen.
 7. kommende mødedatoer: 10. august, 14.september, 12 oktober
 8. Eventuelt: Intet at bemærke

 

 

Referat Rørup menighedsrådsmøde Tirsdag D. 20-04-2021

Mødet bliver afholdt på teams

 

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Annelise Hauge Madsen, Elo Skovhus Christensen, Lis Hvidt, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

 1. Referent og afbud: Rikke Knudsen – afbud Lotte Næsted

 

 1. 3.     Meddelelser:

 

● Formand/næstformand: Nye retningslinjer pr. 21. april gennemgået, - 20 kirkegængere med sang og 50 kirkegængere uden sang indtil videre.  Små artikler i Rørup Nyt, - det er vi glade for, - opfordring til rådsmedlemmerne om at skrive en spændende artikel. Spritdispenserstandere indkøbes 3 stk. Rørup sogns officielle adresse er fremadrettet: Kirkegade 5A, 5560 Aarup. Formand kontakter Poul Edvard angående årligt syn.

● Kasserer/regnskabsfører: Kvartalsrapport 01.01.21 – 31.03.21: godkendt.

● Præster: Konfirmandundervisning fra 4. maj som tidligere.

● Kirkeværge: Intet at bemærke.

● Kontaktperson: APV udarbejdes hurtigst muligt for personalet.

● Medarbejderne: Musikledsagelsesbudget fra Elisabeth: Godkendt, - beløbet er inklusive alt.

● Aktivitetsudvalg: Konfirmationer i august måned, - drøftes på næste møde.

● Byggeudvalg: Der afventes afgørelse fra Kirkeministeriet.

 

 1. Godkendelse af regnskab 1.kvartal 2021: Godkendt kvartalsrapport 01.01.21-31.03.21.

 

 1. Midler: Ansøgt om frie midler i Stiftet.

 

 1. Flagstang: Elo sørger for udbedring.

 

 1. Lampe på p-plads: Elo sørger for udbedring

 

 1. Fugle: Elo svarer på henvendelsen.

 

 

 1. Næste møde: 8. juni, samt 10. august.

 

10. Eventuelt: henvendelse ang. gennemgang til bog om kirkens inventar. Internettet fungerer.

 

Referat for menighedsrådsmøde Rørup sogn Tirsdag D. 09-03-2021 Kl. 19:00

Mødet bliver afholdt på teams.

Til stede: Annelise Hauge Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Lotte Næsted, Lis Elna Hvidt, Elo Skovhus Christensen, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. 2.   Referent og afbud: Referent Rikke Knudsen, - ingen afbud
 3. 3.   Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Orientering om kirketårnet
 • Kasserer/regnskabsfører: Intet at bemærke
 • Præster: Konfirmandtilmelding 2022 i gang. Optagelse påskedagene fra begge kirker med solist, - betaling Rørup kr. 1000. Konfirmandundervisning påbegyndelse først i maj måned hvis det er tilladt. Påsken: Langfredag liturgisk gudstjeneste kl. 10.15, Påskedag kl. 9.00, samt 2. påskedag kl. 10.15. Syngepiger og Babysalmesang påbegyndes når det er tilladt at synge i kirken, måske syngepigerne udendørs hvis muligt. Forsigtig genåbning fra august: 22. august 2 konfirmationer, - trompet bestilt til begge gudstjenester. Høstkoncert d. 12. september kl. 15.00. Høstgudstjeneste almindelig d. 19. september kl. 14.00, - evt. kaffe og kage efterfølgende. Allehelgen uden tværfløjte. Peters jul afholdes d. 14. december kl. 19.00.
 • Kirkeværge: Den anden døbefont flyttes ned i sideskibet så den er synlig.
 • Kontaktperson: Intet at bemærke
 • Medarbejderne: Højtaler og mikrofon indkøbt og leveret. Router afhentet. Skydebjergsmeden servicerer maskinparken.
 • Aktivitetsudvalg: Høstkoncert 12. september med tilmelding. Høstgudstjeneste 19. september kl. 14.00, Peters Jul d. 14.decem-ber kl. 19.00.
 • Byggeudvalg: Besigtigelse af tårnet d. 5. marts med arkitekt, samt drøftelse af byggeforløbet.
 1. Godkendelse af Årsregnskab 2020: Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Regnskab 2020, Afleveret d. 08-03-2021 07:34” er godkendt.

 

 1. 5.   Godkendelse af regulativer: Vedtægt for valgt kasserer, samt regnskabsinstruks for Folkekirkens lokale kasser, - godkendt.
 2. 6.   Forretningsorden: Godkendt
 3. 7.   Kirkegårdsvedtægter: Godkendt 
 4. 8.   Næste møde: 20. april 2021
 5. 9.   EVT: intet at bemærke

Referat for menighedsrådsmøde Tirsdag D. 16-02-2021

Mødet bliver afholdt på teams

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Annelise Hauge Madsen, Elo Skovhus Christensen, Rikke Knudsen, Lotte Næsted, Lis Hvidt

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - ingen afbud

 3. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Billigolie, - tilbuddet undersøges.
 • Kasserer/regnskabsfører: regnskab pr. 31.12 2020 gennemgået. Budget 2022 nye regler for budgetlægning. Indledende budget-samråd i april 2021 i provstiet. 
 • Præster: Lysgudstjeneste udsendes d. 21. februar, - kr. 1000 til tværfløjten. Konfirmandtilmelding 2022 påbegyndt. Konfirmationer flyttet til 22. august, - også for Lærkeskolen. Rikke har en del ferie som skal afholdes. Sognehus står færdigt d. 15. april. Konfirmandundervisning i maj og juni måned, - det kan blive en udfordring. Gennemgang af præstegården i januar 2021 grundet bygningsskader. Der skrives PT ikke kirkeblad grundet corona-nedlukning. Gudstjenesteplan til 28. marts.
 • Kirkeværge: Træstolpe i våbenhuset flækker.
 • Kontaktperson: Opdatering af hjemmesiden af det nye menigheds-råd.
 • Medarbejderne: Højtaler og mikrofon bevilget efter ansøgning.
 • Aktivitetsudvalg: Intet at bemærke, - usikkerhed på grund af Corona og nødberedskab.
 • Byggeudvalg: Statiske prøver færdiggjort på spiret og klokkedelen før kuppel og spir kan løftes ned. Bjælkelaget er råddent, - det har ikke kunnet ses før alt var pillet ned, - problem siden 1913 da der blev lagt nyt kobber på. Der udarbejdes ny plan for det videre forløb.

       4. Opfølgning på serviceaftale på maskinpark: der arbejdes videre med sagen.

       5. Hjertestarter: Der er indkøbt hjertestarter fra Falck, som skal opsættes på graverhuset,
           - der skal indkøbes et skab.

       6. Næste møde: 9. marts, 20. april.

       7. EVT.

Referat for menighedsrådsmøde Rørup Tirsdag D. 19-01-2021

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Annelise Hauge Madsen, Lis Elna Hvidt, Lotte Næsted, Elo Skovhus Christensen, Rikke Knudsen

 Gæst: Niels Vestergaard

 1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

 2. Referent og afbud: Referent Rikke Knudsen, - ingen afbud

 3. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Redegørelse af de statiske forhold på tårnet i de kommende dage. Ellers fortsætter arbejdet planmæssigt. Fin artikel i Rørup-Nyt om tårnet. Nye retningslinjer for Folkekirken pr. 8. januar 2021 frem til udgangen af februar.
 • Kasserer/regnskabsfører: Årsregnskab 2020 skal afleveres senest april 2021. Nyt fra provstiet: kun budget for Anlægsønsker, - men det foreslås at der laves et budget med både drift og anlæg, således vi har et overblik.
 • Præster: God december trods restriktioner. Ca. 200 har set julegudstjeneste on-line, - mange har set nytårsgudstjenesten også. Konfirmandtilmelding 2022 snarest. Optagelse af lysgudstjeneste midten af februar.
 • Kirkeværge: Ur på udendørsbelysning på kirken. Lyspærer på parkeringspladsen udskiftet. Ny sensor på udendørsskabet.
 • Kontaktperson: Intet at bemærke
 • Medarbejderne: Klaver indkøbt.
 • Aktivitetsudvalg: Tak til Ann-Line pyntning til jul og nytår. Kirkeblad udkommer når vi ved mere om restriktioner og retningslinjer.
 • Byggeudvalg: Byggemøde sidst i januar måned.

       4. Gudstjenester: Orienteres om tidspunkter på FB og hjemmesider de kommende
           måneder, Rikke skriver i ugens løb. 30 minutters gudstjenester med stor afstand.

       5. Lukket punkt

       6. Næste møde: 16. februar kl. 19.00, - 16. marts kl. 19.00

       7. EVT: Sognehus 15. april færdigt. Bededagsarrangement flyttes til bedre tider.
                   Kirkebladet udkommer senere.

Referat for menighedsrådsmøde, tirsdag d. 08-12-2020

Rørup kirke, Gelstedvej 34, 5560 Aarup

Til stede: Lis Hvidt, Annelise Hauge Madsen, Elo Skovhus Christensen, Rikke Knudsen, Nina Lykkegaard Nielsen.

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med følgende ekstra punkter: Internet og computere.

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - afbud Lotte Næsted.

3. Meddelelser:

Formand/næstformand: Pt. 24 reservationer til juleaften. Rørup Nyt artikel om kirketårnet, - Annelise Hauge Madsen og Nina Lykke Nielsen skriver artikel til Rørup Nyt.

Kasserer/regnskabsfører: Annelise Hauge Madsen har modtaget regning fra Nationalmuseet for rapporten på gulvet i kirkens kor,- PU behandler sagen på snarest kommende møde. Fornyelse af Falck-abonnement. Regnskab pr. 30. november 2020 gennemgået.

Præster: Julegudstjeneste på nettet, - lagt op 24. december om formiddagen.

Kirkeværge: Der er grandækket færdigt og det er flot. Kirken er også flot pyntet. Lyset tændt på tårnet og kirken.

Kontaktperson: Intet at bemærke

Medarbejderne: El-klaver indkøbt til udendørsbrug i forår og sommer, samt stole fra Borgerhuset indkøbt.

Aktivitetsudvalg: Peters jul d. 16. december kl. 19.00. Gløgg serveres, samt indpakket chokolade.  

Byggeudvalg: Blikkenslager gået i gang d.d. med at tage kobbertaget af, - regner med at være færdige først i det nye år. Byggemøde d.d afholdt: praktiske forhold klarlagt.

4. Aktiviteter i december: Nytåret d. 31. december kl. 14.30: Champagne og kransekage. Lis Hvidt er tovholder.

5. Julen 2020: Opmåling af kirken til juleaften, - Nina Lykkegaard Nielsen er tovholder. Der annonceres inden juleaften på FB og hjemmesiden.

6. Bænke til kirkegården: Elo Christensen indhenter tilbud på indvendige kirkebænke, - bænke til kirkegården tages op til drøftelse i foråret.

7. Internet og computere: Niels Vestergaard indhenter tilbud på Fibernet først i det nye år.

8. Næste møde: Tirsdag d. 19. januar 2021, 16. februar.

9. EVT:

Referat konstitueret møde Rørup menighedsråd d. 12. november 2020

Tilstede: John Vestergaard, Nina Lykkegaard Nielsen, Lotte Næsted, Lis Hvidt,
              Elo Skovhus Christensen, Rikke Steen Knudsen.

Gæst: Niels Vestergaard

 1. Valg af formand: Nina Lykkegaard Nielsen

 2. Valg af næstformand: Rikke Knudsen

 3. Valg af kirkeværge: Elo Skovhus Christensen

 4. Valg af kasserer: A: Folkevalgt: Annelise Hauge Madsen
                            B: Valg af regnskabsfører: Niels Vestergaard

 5. Valg af sekretær: Rikke Knudsen

 6. Valg af kontaktperson: Lotte Næsted

 7. Valg af bygningssagkyndig: Poul Edvard

 8. Valg af underskriftberettiget: Annelise Hauge Madsen og Nina Lykkegaard Nielsen

 9. Valg kirkegårdsudvalg: Alle

 10. Aktivitetsudvalg: Alle

 11. Præstegårdsudvalget: Nina Lykkegaard Nielsen

 12. Valg af byggeudvalg: Nina Lykkegaard Nielsen, Annelise Hauge Madsen,
  Elo Skovhus Christensen

 13. Valg af valgbestyrelse: Lis Hvidt, Nina Lykkegaard Nielsen, Annelise Hauge Madsen

 14. Valg af formand valgbestyrelse: Nina Lykkegaard Nielsen

 15. Fastsættelse af honorar: følger udmelding fra Assens provsti

Referat onsdag d. 12. november Rørup menighedsråd

Tilstede: John Vestergaard, Nina Lykkegaard Nielsen, Lotte Næsted, Elo Skovhus Christensen 
              Annelise Hauge Madsen, Rikke Knudsen

 

Gæster: Lis Hvidt, Niels Vestergaard

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Ingen afbud, referent Rikke Knudsen
 3. Meddelser:
 • Formand/næstformand: Formandsmøde torsdag d. 5. november: Opbakning til kalkningspulje. Stigning af kirkelig ligning 2022 i Assens provsti, - skatteprocenten hæves fra 0.95 % til 0.98 %. Nina kontakter provsten ang. mængden af gudstjenester.
 • Kasserer/regnskabsfører: Intet at bemærke
 • Præster:

John: 1 konfirmand fra Lærkeskolen torsdag morgen. Jul med Lærkeskolen, - der meldes dato ud. John julegudstjeneste uploades d. 23. december i stedet for ”live”-gudstjeneste samme dag.

Rikke: 5 konfirmander til Rørup.

 • Kirkeværge: Ann-Line er i gang med at grandække.
 • Kontaktperson: Koordinerer med kontaktperson fra Aarup ang. beredskabsplan, APV og MUS.
 • Aktivitetsudvalg:

Lys i/på kirken: fra 1. søndag i advent til H3K.

Julen: Menighedsrådet beslutter at der afholdes julegudstjeneste d. 24. december kl. 14.15  uden sang, efter Covid 19 restriktioner og retningslinjer, for 50 kirkegængere. Det bliver med tilmelding til Nina.

 • Medarbejderne: juletræ i våbenhus 1.s.i advent, samt juletræ i kirken d. 17. december. Udendørsjuletræ tændes 1. søndag i afvent. Der er sat nye elpærer i lysekronerne.
 1. Covid 19 lige nu: retningslinjer følges.
 2. Kirketårn: projekt sat igang
 3. Serviceaftale på maskinparken:Skydebjergsmeden kontaktes og Gremmeløkke
 4. Stole: Køb af stole fra Borgerhuset, - kr. 3000. Elo kontakter Ivan.
 5. Bænke på kirkegården:Priser indhentes, - Elo og Nina
 6. Næste møde: 8. december kl. 19.00
 7. Eventuelt: Stendige udbedres i den kommende uge. Stiftet kontaktet vedr. gulvet i koret. Der er taget billeder af skaderne og sendt til Nationalmuseet, som vil kontakte menighedsrådet.

 

Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag D. 06-10-2020

Mødelokalet i graverhuset
Gelstedvej 34 , 5560 Aarup


1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Referent og afbud. Referent: Nina Nielsen. Afbud: Rikke Knudsen.

3. Meddelelser:

● Formand/næstformand. Mandat til formandsmøde. Reparation af
kampestensmur opstarter i løbet af 14 dage.
● Kasserer/regnskabsfører. Menighedsrådet har D.D behandlet
revisionsprotokollatet til årsregnskab 2019. Vedrørende Punkt 7-9 er
det aftalt med revisor at rettelse laves i regnskab 2020. Vedrørende
punkt 11-15, er det taget til efterretning. Revisionsprotokollatet er
godkendt.
● Præster
● Kirkeværge. Rengøring af jernlåger og kæder på kirkegården
påbegyndt. Granlægning påbegyndes efter uge 42.
● Kontaktperson
● Aktivitetsudvalg. Dejlig udendørs høstgudstjeneste.
● Medarbejderne

4. Tårnet. Der er afholdt møde med arkitekt ang. licitationsresultat. Vi
afventer påbegyndelse af projekt.

5. Stole til udendørs gudstjenester. Der indhentes tilbud på Stole, Punktet
behandles når der er indkommet 3 tilbud.

6. Jul. I henhold til nuværende corona restriktioner. Julegudstjeneste i
Rørup Kirke den 24 december kl 14.15. Uden sang af menigheden,
Max 50 hoveder. Der vil ikke være godter på vej ud af kirken.

7. El-klaver. Der bevilges et El-klaver til Rørup Kirke til udendørs
gudstjenester og arrangementer. El-klaver indkøbes efter aftale med
organisten.

8. Næste møde. 10-11-2020 kl 19.00

9. EVT.

Afbud senest dagen før på 28408497.

Referat for menighedsrådsmøde, Rørup sogn, tirsdag d. 08-09-20

Tilstede: Annelise Hauge Madsen, Lotte Næsted, Elo Skovhus Christensen, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt

2. Referent og afbud: Rikke er referat, - ingen afbud

3. Meddelelser:

Formand/næstformand: Budgetsamråd i Glamsbjerg 27. august 2020. Valg tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i Rørup kirke. Der må ifølge restriktioner være 15 personer udover personale i kirken med sang og 50 personer i kirken uden sang. Dette gælder gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i kirken.

Kasserer/regnskabsfører: Kasserer informerede om Budgetsamråd 2020.

Præster: orientering. Konfirmandundervisning begynder næste uge.

Kirkeværge: Fin kirkegård.

Kontaktperson: Intet at bemærke

Aktivitetsudvalg: Nørkleklubben begynder d. 9. september.

Medarbejderne: Takker for forplejning. Tilbud indhentet på reparation af stendige.

4. Tårnet: Udbudsmateriale til projektet er udsendt.

5. Aktiviteter i september: Koncert 13. september, - vin serveres fra kapellet. Høstgudstjeneste d. 20. september kl. 12.00, - udendørs i telt og efterfølgende pølsevogn.

6. Evaluering af Konfirmation: Det gik rigtigt godt, - stor ros.

7. Næste møde: 7. oktober kl. 19.00

8. EVT:

Referat af menighedsrådsmøde, Rørup sogn, onsdag d. 12-08-20

Tilstede: Elo Skovhus Christensen, Lotte Næsted, Nina Lykkegaard Nielsen, Annelise Hauge Madsen, Rikke Knudsen

 

Gæster: Ann-Line Krag Kjer, Niels Vestergaard

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, intet afbud
 3. Meddelser:
 • Formand: budgetsamråd d. 27. august i Glamsbjerg: Formand og kasserer deltager.
 • Kasserer/regnskabsfører: kvartalsrapport 30.06.20 godkendt.
 • Præster: Konfirmandundervisning starter i midten af september. Kirkebladet udkommet.
 • Kirkeværge: Syn på kirken i maj måned.
 • Kontaktperson: Vi har fået et tilbud om foredrag i kirken, vi lader tilbuddet om foredrag stå åben til post-Corona.
 • Aktivitetsudvalg: koncert d. 13. september kl. 15.00 med Elisabeth og hendes musikere. Telt sættes op til vinudskænkning. Lotte og Elo er tovholdere. Telt sættes op til høst, da det bliver udendørsgudstjeneste d. 20. september kl. 12.00. Servering pølsevogn. Niels sørger for stole.
 • Medarbejdere: Ann-Line: Stendiget mod naboen skal udbedres, der indhentes tilbud. Tilbud fra Kirkelys i 2 måneder prøves.

 

 1. Konfirmation: Generalprøve kl. 10 d. 22. september. Konfirmationer 9.30 og 10.30 og kl. 12.00 for Lærkeskolen.
 2. Covid19 lige nu: Vi afventer situationen, samt følger de givne retningslinjer og restriktioner.
 3. Kirketårn: arkitekten er i gang med at udarbejde udbudsmateriale.
 4. Valg: d. 15. september kl. 19.00 i Rørup kirke.
 5. Næste møde 8. september kl. 19.00
 6. Evt: Intet at bemærke.

Referat af menighedsrådsmøde, Rørup sogn Tirsdag d. 10-03-2020

 1. Referent og Afbud.

Referent Nina Nielsen, afbud Lotte Næsted og Rikke Steen Knudsen.

Gæst Niels Vestergaard.

 1. Godkendelse af referat af sidste møde.

Godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 1. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Der er indkøbt håndsprit.
 • Kassèr/regnskabsfører: Regnskab 2019 godkendt.
 • Præster: Har afholdt forældresamtaler.
 • Kirkeværge: Det er meget vådt.
 • Kontaktperson:
 • Medarbejderne: Der kommer en virksomhedspraktikant, som skal være her i 4 uger. Er begyndt på at fjerne gran.
 • Aktivitetsudvalg: Arbejder stadig på koncert i efteråret.

 

 1. Godkendelse af årsregnskab 2019.

Årsregnskab for 2019 for Rørup menighedsråd med stempel : Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Regnskab 2019, Afleveret d. 07-03-2020 08:24 er godkendt.

 1. Inventar i kirken.

Der er tydelig slidtage på knæfaldet.

Hynderne på bænkrækkerne er meget slidte.

 1. Konfirmation.

Ann-Line bestiller roser. 16 stk.

Annelise sørger for navne på poser.

Elo er p-vagt, sørger for chaufførerne.

 1. Valg.

Der afholdes orienteringsmøde i Rørup Kirke tirsdag D. 12 maj. Kl 19:00.

 1. Næste møde: tirsdag d 14 april kl 19.00
 2. EVT: intet.

Referat af menighedsrådsmøde, Rørup sogn Tirsdag d. 18-02-2020

Tilstede: Annelise Hauge Madsen, Elo Christensen, Lotte Næsted, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen.

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Godkendelse af dagsorden, samt referat fra d. 20. januar 2020: Godkendt begge punkter.
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referat – ingen afbud.
 3. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Formandsmøde – orientering herom. Provstesyn onsdag 27. maj 2020 kl. 8.30. Poul Edvard kontaktes, - Nina sørger herfor. Indledende budgetsamråd d. 28. april i Glambjerg nye sognehus kl. 19.00. Annelise og Nina deltager. Kirkegårdsbesøg af Tommy Christensen. Ny ferielovgivning gennemgået. Annelise og Nina tager på valgkursus i Middelfart kirke, mandag d. 24. februar.
 • Kassèrer/regnskabsfører: Kvartalsrapport og udkast til regnskab 2019 gennemgået.  
 • Præster: 9 konfirmander fra Aarupskolen og 6 konfirmander fra Lærkeskolen. Kirkebladet er udkommet. Fin Lysgudstjeneste. Godkendte referater sendes af menighedsrådet til Kuno til publicering på hjemmesiden.
 • Kirkeværge: Tagrender opsat på kapel.
 • Kontaktperson: Kontaktpersonmøde i Assens – en rigtig god oplevelse.  
 • Medarbejderne: intet at bemærke. Trompetist til konfirmationerne.
 • Aktivitetsudvalg: Sognetur drøftet – Annelise kontakter Aarup. Konfirmation d. 19. april kl. 10.00 og kl. 12.00. Lotte bager kage til Palmesøndag d. 5. april kl. 11.30.

 

 1. Kirketårn: Papirer sendt til arkitekt til underskrift. Projektet kalkuleret til opstqrt i 4. kvartal 2020.
 2. Musik i kirken: der arbejdes på koncert i november 2020
 3. Valg: Forberedelser iværksat til orienteringsmøde til 12. maj i kirken.
 4. Næste møde: 10. marts 2020 kl. 19.00.
 5. EVT:

Referat af menighedsrådsmøde, Rørup sogn Tirsdag d. 14-01-2020

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Elo Skovhus Christensen, Annelise Hauge Madsen, Lotte Næsted, Rikke Knudsen

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referent – ingen afbud
 3. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: formandsmøde d. 28. januar – Nina deltager. Liturgikaravane d. 21. januar kl. 17.00 i Verninge forsamlingshus. Status til kirkeministeriet indsendt.
 • Kasserer/regnskabsfører: gravstedsregninger vil fremadrettet blive sendt via Nem-Id.
 • Præster: Konfirmandtilmelding 2021 i gang – regner med 7-8 konfirmander Rørup. Minikonfirmandopstart d. 14. april – afsluttes 15. maj med gudstjeneste i Aarup kirke. Gospel 29. marts – kl. 12-17.00. Saxofon 2. påskedag, samt Martin Knudsen 2x konfirmation. Pinse for børn: bestilling af bus grønt lys. Påske for børn Palme-søndag kl. 11.30 – børnekor.
 • Kirkeværge: Kirke og kirkegård var fint pyntet i december og til jul. Tagrender opsættes sidst i januar 2020.
 • Kontaktperson: Kontaktpersonmøde d. 16. januar, - Lotte deltager.
 • Medarbejderne: Klokkeeftersyn fra Thomo.
 • Aktivitetsudvalg: Lysgudstjeneste d. 16. februar kl. 16.00. Palmesøndag d. 5. april kl. 11.30. Bededagsaften d. 7. maj kl. 19.00. 2. påskedag kl. 10.15 saxofon.

 

 1. Lys til kirken: Der bliver indkøbt led-lys til bænkrækkerne.
 2. Kirketårn: orientering om status på tårnprojektet
 3. Valg: Orienteringsmøde d. 12. maj 2020 og 15. september 2020 er der valgforsamling.
 4. Næste møde: 18. februar kl 19.00
 5. EVT: