Referat menighedsrådsmøde Rørup sogn, Tirsdag d. 10. januar 2023


Referat menighedsrådsmøde Rørup sogn,

Tirsdag d. 10. januar 2023

 

 

Tilstede: Lotte Næsted, Thorben Jørgensen, Annelise Hauge Madsen, Elo Skovhus Christensen, Lis-Elna Hvidt, Rikke Knudsen

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

1.  Afbud: Ingen

2.  Referent:  Rikke Knudsen

3.  Godkendelse af dagsorden 10. januar 2023: Godkendt

4.  Meddelelser:

     a. Formand/næstformand: Bispevalg januar 2023-valgkort udsendt. Indsættelse ny biskop Palmesøndag i Odense domkirke.               Førstehjælpskursus og brug af hjertestarter afholdes i foråret af Aarup menighedsråd – Ann-Line bør deltage i dette kursus.

     b. Kasserer/regnskabsfører: Beholdningseftersyn 2022 – godkendt af revisor. Nyt lån på kirketårnet med kortere
         tilbagebetalingstid – PU yder kr. 105.000 ekstraordinært, således ydelserne i 2023 kan betales, det betyder at
         menighedsrådet er tidligere færdige med at tilbagebetale det samlede lån. 

     c. Præster: konfirmation 23. april kl. 11.00 – 2 konfirmander.

     d. Kirkeværge: Status kirkegården, nye Gias-takster udsendt. besøg varmekonsulent i februar, samt varmen i kirken/reparation
         af fyr og termostat, Elo kontakter smeden for afklaring.
         Snerydning: graver kontakter Elo, som tager endelig vurdering om der skal tilkaldes yderligere snerydning.       
         Gravstedsregninger er sendt ud.

     e. Kontaktperson: Status APV-MUS. Senest ultimo februar måned er disse udarbejdet.

     f.  Udvalg: drøftelse under punkt 7.

5.  Lukket punkt:

6.  Lukket punkt:

7.  Aktiviteter: Aktiviteter drøftet til forår/sommer, samt årshjul, som udarbejdes på næste rådsmøde.

8.  Hjertestarter: Opbevaringskassen er kommet. Elo sørger for opsætning via elektriker. Elo sørger for lampe på prædikestol og
     organist.

9.  Eventuelt: Intet at bemærke.